Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

Local businesses to explore opportunities for Gaelic

17th March 2009

Businesses will later this week have the chance to win up to £1,000 towards bilingual marketing and advertising when Inverness hosts a seminar on Gaelic and business.

The seminar, 'Gaelic - an economic opportunity for the Highlands and Islands', will be held on Friday March 20 and will host businesses such as the Glen Coe Ski Centre, Highland Airways and Crown Vets (in Inverness) on how Gaelic has helped their business through its use on company signs, websites, marketing, and amongst staff.

The day is free to attend and will be chaired by BBC broadcaster Mark Stephen and discussions will be conducted through English. The seminar will also include sessions on the Gaelic labour market, and on how businesses can access assistance on using Gaelic in their business.

Businesses attending the event will have the opportunity to win up to £1,000 towards marketing and advertising which uses Gaelic.

Eairdsidh MacLean of Comunn na Gıidhlig, who are staging the event, encouraged businesses to come along to the event and find out more, "We are delighted to have this opportunity to engage with the business community and to be able to promote the benefits of using the language in business. We see tremendous opportunities to use Gaelic in all sorts of ways across different business sectors and look forward to working with the business community to take this forward. "

Alasdair MacLeıid of Highlands and Islands Enterprise who are supporting the seminar, said, "Gaelic offers us something unique and the Highlands and Hebrides of Scotland is tremendously fortunate to have access to such a fantastic resource."

"HIE see a role for Gaelic in enhancing businesses in the Highlands and Islands, not just in communicating our pride in our language and our identity, but in offering organisations across the private and third sector an opportunity to incorporate Gaelic in a way that brings with it real benefits."

The seminar will run from 10:30am to 3:30pm, Friday 20 March at the Drumossie Hotel in Inverness.

For further information on the event, call Comunn na Gıidhlig on 01463 234138 or see full details of the programme for the day see cnag.org.uk/tachartasan

Companaidhean faighinn eılas air buannachd na Gıidhlig

Gheibh companaidhean aig deireadh na seachdainne cothrom suas gu ı1,000 a choisinn mu choinneamh margaidheachd is sanasanchd aig seminar mu Ghıidhlig ann an gnıomhachas.

Theid an t-seminar, 'Gıidhlig - Na Buannachd Eaconomach don Ghıidhealtachd?', a chumail Dihaoine an 20mh latha dhen Mhırt, le oraidean is eile bhon a leithid Ionad-Sgithidh Ghleann Comhann, Highland Airways agus Bheataichean a' Chruin (Inbhir Nis) mu dheidhinn mar a tha a' Ghıidhlig a' cur ris na gnıomhachasan aca le bhi ga cleachdach air soidhnichean, lıraich-lın agus am measg luchd-obrach.

Tha an latha an asgaidh agus se Mark Stephen, craoladair aig a' BhBC, neach-cathrach na co-labhairt. Gheibhear cuideachd aig an tachartas taisbeanaidhean air margaidh-obrach na Gıidhlig agus fiosrachadh air mar as urrainn do chompanaidhean taic fhaighinn le bhi cur na Gıidhlig gu feum an obair ghnıomhachasan.

Gheibh companaidhean aig an rud cothrom suas gu ı1,000 fhaighinn airson cosg air sanasachd is margaidheachd leis a' Ghıidhlig.

Thug Eairdsidh MacGillEathain aig Comunn na Gıidhlig, a tha cur an latha seo air doigh, fıilte blath air companaidh sam bith a thighinn chun an latha is gum faigh iad barrachd eılais air a' chıis, "'S ann a tha e toirt mıran toileachais dhomh an cothrom seo fhaighinn bruidhinn ri coimhearsnachd nan gnıomhachas a-chum gus togail a dhıanamh air buannachdan na Gıidhlig an gnıomhachas. Tha sinn mothachail ris na cothroman mıra an lıib a bhi cur na Gıidhlig gu gnıomh am measg diofar roinnean gnıonhachais agus tha sinn dıanamh fiughair mıran co-obrachaidh a dhıanamh le companaidhean gus piseach a thoirt air a' chıis."

Thuirt Alasdair MacLeıid aig Iomairt na Gıidhealtachd 's nan Eilean (HIE) a tha cumail taic ris an tachartas, "Tha a' Ghıidhlig a' toirt dhuinne goireas sınraichte is luachmhır agus tha Gıidhealtachd na h-Albainn fortanach dhı-rıribh is gu bheil againn leithid de ghoireas is de dhıleab."

"The HIE a' sıileachadh ri ıite mır airson na Gıidhlig an gnıomhachasan air a' Ghıidhealatchd sna h-Eileanan, chan ann a-mhıin le bhi nochdach na tha againn de mhoit anns a' chınan agus an dearbh-aithne, ach cuideachd mar a tha i toirt chothroman do bhuidhnean anns gach roinn dhen eaconamaidh ga snıomh a-steach mar phıirt dhen ghnıomhachas aca a-chum gus fıor bhuannachdan a thoirt gu buil."

Theid an t-seminar a chumail eadar 10:30m is 3:30f, Dihaoine 20 Mırt aig Taigh-ısta Dhruim Athsidh an Inbhir Nis.

Airson barrachd fiosrachaidh, feuch is cuir fios gu Comunn na Gıidhlig air 01463 234138 air no gheibhear prıgram an latha air fad air cnag.org.uk/tachartasan

[Printer Friendly Version]