Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

Caithness Mod Awarded 35,000 By Scottish Government

13th October 2009

Speaking on the opening day of the Royal National Md, the Minister for Gaelic Michael Russell announced further support for the Scottish Government's drive to create a new generation of Gaelic speakers.

The Minister awarded 35,000 for the Royal National Md to appoint a Gaelic development officer to take forward plans for the 2010 Md in Caithness and to support Gaelic learning in the area. He also announced that Argyll and Bute Council will receive 15,000 to increase the number of Gaelic courses in the local area and providing access to Ulpan classes.

Speaking in Oban, Mr Russell said: "The Scottish Government is committed to taking urgent action to create a new generation of Gaelic speakers. That is why I am investing a further 50,000 in projects which will support Gaelic education and development.

"The Md's new development officer will not only oversee preparations for next year's celebrations but support Gaelic learning and development in Caithness and the surrounding areas. Argyll and Bute Council will use its award to boost the number of Gaelic speakers in the area by offering adult learning classes using the innovative Ulpan method. These investments recognise the important role local communities play in Gaelic learning and in building a strong and sustainable future for Gaelic.

"At the Md today, I am delighted to present this year's Scottish Government Gaelic Ambassador of the Year award to Anne Lorne Gillies. A long time Gaelic activist, Anne's contribution to Gaelic language and culture is immense. Her more recent work on the songs and music of St. Kilda has kept her at the forefront of current Gaelic activity and language promotion, and makes her a truly worthy recipient.

"We want people to learn and pass on Gaelic in order to preserve a rich seam in the cultural life of Scotland and a distinct language community in Scotland. This Government is taking urgent action and the Md and others can play their part too. In doing so we will all benefit."

John Macleod, President of An Comunn Gidhealach, who organise the Royal National Md, said: "Anne Lorne Gillies is most worthy recipient of this prestigious award. She has made a huge contribution to the development of Gaelic language and culture throughout a distinguished career in the fields of education, the arts, broadcasting and publishing, with a local, national and international profile. I am certain that she will be a worthy ambassador for Gaelic over the coming year.

The award of funding for a Mod Development Officer to support our preparations for the Mod 2010 in Caithness will greatly enhance our role over the coming year. The Mod is a great showcase for Gaelic language and culture and we are delighted to have the Scottish Government's endorsement of our work through this funding package."

Argyll and Bute Council Leader Dick Walsh said: "I am delighted to hear of this further funding from the Scottish Government for Gaelic language classes. As a Council we take responsibility for the continuation of the Gaelic language very seriously. The preservation of Gaelic is vital not only for Argyll and Bute but for Scotland as a whole. Since Argyll and Bute Council adopted the Gaelic Language Plan in 2008 we have promoted, and continue to promote Gaelic and we are proud to be a part of this."

Quote from Anne Lorne Gillies: "It is an enormous honour to receive this award in my home town of Oban, where I myself was given the opportunity to learn Gaelic as a little girl and where I won my Md Gold medal. Ever since I've tried to promote our language and culture in whatever ways I can. I hope this award will give me even greater opportunities to carry on this important work, both at home and abroad."

The Scottish Government's Gaelic Ambassador of the Year award is now in its second year. It acknowledges individuals who have effectively promoted Gaelic. Gaelic singer songwriter Julie Fowlis received the first ever ambassador award at last year's Md in Falkirk.

The Royal National Md was founded in 1891 and the first Md held in Oban in 1892. It is held in a different area of Scotland in October of every year. Last year it was in Falkirk and next year Caithness. The Md is a competitive celebration of Gaelic culture. Competitions will be held throughout the week in song, music, recitation and more. There is also a programme of fringe events around the competitions

Ulpan is a system of language learning that has been used for other languages. It has now been adapted for Scottish Gaelic and Ulpan classes are currently being offered throughout Scotland. It is taught in a series of modules with the main emphasis on speaking.

Gidhlig ga chomharrachadh aig a' Mhd
A' bruidhinn aig latha-fosglaidh a' Mhid Niseanta Roghail, thuirt Ministear na Gidhlig Mcheal Ruiseil gu robh e ag ainmeachadfh tuilleadh taic do dh'iomairt Riaghaltas na h-Alba gus ginealach r de luchd-labhairt na Gidhlig a chruthachadh.

Dh'ainmich am Ministear gum biodh 35,000 ga thoirt don Chomuinn Ghidhealaich airson Oifigear Leasachaidh Mid a chur an dreuchd gus planaichean Md 2010 ann an Gallaibh a thoirt air adhart agus gus taic a chumail ri ionnsachaidh na Gidhlig anns an sgre. Dh' ainmich e cuideachd gum faigheadh Comhairle Earra-Ghidheal is Mhid 15,000 gus tuilleadh chrsaichean ionnsachaidh Gidhlig a stidheachadh anns an sgre ionadail agus gus danamh nas fhasa do dhaoine clasaichean Ulpan a fhrithealadh.

A' bruidhinn san ban, thuirt Mgr Ruiseil: "Tha Riaghaltas na h-Alba a' gealltainn gnomhachd iginneach a chur air chois gus an didheadh ginealach r de luchd-labhairt na Gidhlig a chruthachadh. Is ann air sgth sin a tha mi ag ainmeachadh 50,000 eile airson phriseactan a bheirt taic do fhoghlaim agus leasachaidh na Gidhlig.

"Chan e a-mhin gum bi ath-sheallaidh aig an Oifigear r Leasachaidh a' Mhid seo air na thathas ag ullachadh airson Md na bliadhna ri thighinn ach bheir an neach taic do ionnsachadh agus leasachadh na Gidhlig ann an sgre Ghallaibh agus mun cuairt air. Cleachdaidh Comhairle Earra-Ghidheal is Bhid an tabhartas aca gus rdachadh a thoirt air ireamh luchd-labhairt na Gidhlig san sgire sin le bhith a' tabhann chlasaichean ionnsachaidh inbheach tro mheadhan r Ulpan. Tha na tasgaidhean sin ag aithneachadh cho cudromach sa tha coimhearsnachdan ionadail a thaobh ionnsachaidh na Gidhlig agus ann a bhith a' togail m ri teachd don Gidhlig a bhios lidir is seasmhach.

"Aig a' Mhd an-diugh, tha e na thoileachas dhomh duais Riaghaltas na h-Alba airson Tosgaire Gidhlig na Bliadhna seo a bhuileachadh air Anna Latharna NicIllIosa. Tha Anna air a bhith an ss o chionn fhada ann an obair leasachaidh na Gidhlig, agus tha i air cur ris an seo gu re mhr. Tha an obair aice o chionn ghoirid air rain is cel Hiort air a cumail aig toiseach obair-gnomh is brosnachaidh na Gidhlig, agus tha i air leth airidh air an duais seo fhaighinn.

"Tha sinn airson gun ionnsaich daoine a' Ghidhlig agus gun toir iad seachad i do chch gus an glidhear pirt bheairteach de bheatha culturail na h-Alba agus coimhearsnachd cnain snraichte ann an Alba. Tha an Riaghaltas seo ag obair gu h-iginneach agus is urrainn don Mhd is do bhuidhnean eile cuideachadh le seo. Le bhith a' danamh seo, gheibh sinn uile buannachd s."

Thuirt Iain Macleid, Ceann-suidhe a' Chomuinn Ghidhealaich: ""Tha Anna Latharna NicIllIosa air-leth airidh air an duais snraichte seo. Tha i air an t-uamhas a chur ri obair leasachaidh cnan is cultar na Gidhlig tron chrsa beatha inbheil aice ann an raointean foghlaim, na h-ealain, craoladh is foillseachadh, agus deagh iomhaigh ionadail, niseanta agus eadar-niseanta aice. Tha mi cinnteach gum bi i na deagh thosgaire don Ghidhlig thairis air a' bhliadhna th'air thoiseach.

Bheir maoineachadh Oifigear Leasachaidh a' Mhid taic mhr dhuinn anns na h-ullachaidhean a tha againn airson Md 2010 ann an Gallaibh agus togaidh seo air na tha sinn a' danamh mar bhuidheann. Is e for thaisbeanadh math airson ar cnan is cultar na Gidhlig a th'anns a' Mhd agus tha sinn toilichte taic is beannachd an Riaghaltais fhaighinn bhon tabhartas maoineachaidh seo."

Thuirt Dick Walsh, Stiiriche Comhairle Earraghaidheal is Bhid: "Thid na h-ireamhan de chrsaichean rim faotainn ann an Earra-Ghidheal 's Bid airson luchd-ionnsachaidh na Gidhlig an-irde gu mr le taic-arigid bho Riaghaltas na h-Alba. 'S e aon de na promh amasan Plana Gidhlig na Comhairle gum bi barrachd luchd labhairt agus luchd cleachdaidh na Gidhlig anns an sgire. 'S e cothrom air leth a tha seo gus sin fhaighinn gu buil 's gus Gidhlig a leasachadh ann an coimhearsnachdan Earra-Ghidheal. "

Thuirt Anna Latharna NicIllIosa: "Tha e na urram mhr dhomh an duais seo fhaighinn anns a' bhaile dachaigh san ban far an d'fhuair mi an cothrom nam nighean g Gidhlig ionnsachadh agus far na bhuannaich mi mo Bhonn r aig a' Mhd. On uairsin that mi air mo dhcheall a dhanamh gus ar cnan 's ar cultar a bhrosnachadh anns a h-uile digh a b'urrainn dhomh. Tha mi'n dchas gun toir an duais seo cothrom dhomh eadhon barrachd a dhanamh gus an obair chudromach seo a thoirt air adhart, aig an taigh agus thall thairis."

Is e seo an drna bliadhna den duais Tosgaire Gidhlig na Bliadhna a thug an Riaghaltas seachad. Tha seo a' comharrachadh dhaoine fa-leth a tha air a bhith a' brosnachadh na Gidhlig gu h-ifeachdach. Chaidh a' chiad duais mar seo a-riamh a bhuileachadh air Julie Fowlis, an seinneadair Gidhlig, aig Md na bliadhna n-uiridh anns an Eaglais Bhreac.

Chaidh an Comunn Gidhealach a stidheachadh ann an 1891 agus chaidh a' chiad Md a chumail anns an ban ann an 1892. Bithear ga chumail ann an ite eadar-dhealaichte de dh'Alba san Dmhair gach bliadhna. An-uiridh chaidh a chumail anns an Eaglais Bhreac agus an ath-bhliadhna thid a chumail ann an Gallaibh. Is e tachartas farpaiseach de chultar na Gidhlig a tha sa Mhd. Cumar farpaisean seinn, ciil, aithris is eile tron t-seachdain. Tha prgram de thachartasan iomaill ann taobh a-muigh nam farpaisean.

Is e siostam ionnsachaidh cnan a th'ann an Ulpan agus chaidh a chleachdadh airson cnanan eile. Thathas air atharrachadh airson Gidhlig na h-Alba agus thathas a' tabhann clasaichean Ulpan air feadh na h-Alba. Thathas ga theagasg tro ghrunn mhodalan agus thathas a' cur cuideam air cmhradh.

[Printer Friendly Version]