Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

New course enables primary teachers to train in Highlands and Islands

29th August 2013

Aspiring primarily teachers can now complete their training in the Highlands and Islands. The University of the Highlands and Islands has launched the first ever Professional Graduate Diploma in (primary) Education available in the region.

There has been so much demand for the new course that, despite little advertising, over 80 people applied for the 20 places available in this years intake.

The first cohort of students is taking part in an induction in Inverness this week. Those who pass the nine-month diploma will have met the General Teaching Council for Scotlands standard for provisional registration and can start their year as a probationary teacher in a Scottish primary school.

The course is being delivered at Inverness College UHI, Moray College UHI, Orkney College UHI and Lews Castle College UHI in Stornoway. Students based at Inverness or Stornoway who are fluent in Gaelic have the option to complete the diploma through the medium of Gaelic and work in a Gaelic-medium primary school.

Applications for August 2014 entry can be made through the Graduate Teacher Training Registry service from November. Candidates must have a relevant undergraduate degree as well as current experience of working with children.

Minister for learning, science and Scotlands languages, Dr Alasdair Allan, said: The Scottish Government recommended last December that the Scottish Funding Council should allocate 20 student teacher places to the University of the Highlands and Islands, meaning this is a welcome development that will widen the choice available to those planning on studying for a career in teaching.

I am particularly pleased that a Gaelic option is available for prospective students. By putting Gaelic at the heart of learning opportunities, the university is continuing to play an important role in Gaelic maintaining its place in classrooms across Scotland. As well as widening access to initial teacher education to people across the north of Scotland, this initiative should also contribute to easing some of the teacher recruitment challenges faced by rural local authorities.

Shona Scott is one of the new students attending this weeks induction. She explained why she signed up to the course: Ive been thinking about training as a primary teacher for a long time, but the nearest course was in Aberdeen. As I live in Buckie and Im a lone parent, it would have been difficult for me to travel so the opportunity to study in Elgin is just fantastic. Im really excited and proud to be in the first class and its great that the university wants to nurture local talent. The other students in my induction are from all over the Highlands and Islands, including Fort William, Orkney and Shetland. Its good to meet local people who I might be working with in the future.

Dr Neil Simco, dean of arts, humanities and business at the university, said: I am delighted that this month, 20 students are commencing their studies for a primary PgDE (Gaelic and English medium) here at the University of the Highlands and Islands. Working with our local authority partners, we are now positioned to make a real contribution to the teaching profession across the region and beyond. I look forward to building on what has already been achieved to create a truly distinctive addition to the teacher education landscape within Scotland.

The General Teaching Council for Scotland was responsible for accrediting the course. Chief executive, Anthony Finn said: We are delighted that this newly accredited course of initial teacher education has proved to be so popular. We have felt for a long time that provision should be made available for aspiring teachers in their local area. This is now a reality in the Highlands and Islands and we wish the university, its staff and students every success for the future.

To find out more about the Professional Graduate Diploma in (primary) Education, visit
www.uhi.ac.uk/en/courses/pgde-primary-teaching or call the universitys course line on 0845 272 3600.

Gaelic
Tha crsa r a leigeil le tidsearean bun-sgoile tranadh air a Ghidhealtachd agus anns na h-Eileanan

Faodaidh an fheadhainn a tha airson a bhith nan tidsearan an tranadh aca a dhanamh air a Ghidhealtachd agus anns na h-Eileananan a-nis.Chuir Oilthigh na Gidhealtachd agus nan Eilean a chiad Dioplma For-Cheum Proifeiseanta ann am Foghlam (bun-sgoile) riamh air bhog a tha ri fhaotainn sa sgre fhin.

Bha an t-iarrtas cho mr air a chrsa seo, ged nach deach a shanasachadh gu mr, s gun do chuir crr is 80 neach a-steach airson 20 ite a bha ri fhaotainn am-bliadhna.

Tha a chiad bhuidheann de dhoileanaich a gabhail pirt ann an seisean inntrigidh ann an Inbhir Nis an t-seachdain seo. Coinnichidh an fheadhainn a shoirbhicheas san dioplma, a mhaireas naoi mosan, ri inbhe Comhairle Teagaisg Choitcheann na h-Alba airson clrachadh sealach agus faodaidh iad tiseachadh air a bhliadhna prbhaidh aca mar thidsearan ann am bun-sgoiltean na h-Alba.

Thathas a lbhrigeadh a chrsa aig Colaiste Inbhir Nis UHI, Colaiste Mhoireibh UHI agus Colaisde a Chaisteil UHI ann an Sternabhagh. Tha roghainn aig oileanaich ann an Inbhir Nis no Sternabhagh a tha fileanta sa Ghidhlig an dioplma a dhanamh tro mheadhan na Gidhlig agus a bhith ag obair ann am bun-sgoil Ghidhlig.

Faodar iarrtasan a dhanamh airson inntrigeadh san Lnastal 2014 tro sheirbheis Clr an Tranaidh Thidsearan For-cheum bhon t-Samhain. Feumaidh fo-cheum iomchaidh agus elas air obair le clann a bhith aig tagraichean.

Thuirt an t-Oll Alasdair Allan, am ministear airson ionnsachadh, saidheans agus chnanan na h-Alba: Mhol Riaghaltas na h-Alba san Dbhlachd an-uiridh gum bu chir do Chomhairle Mhaoineachaidh na h-Alba 20 ite a riarachadh do dhoileanaich teagaisg aig Oilthigh na Gidhealtachd agus nan Eilean. Is e leasachadh cudromach a th ann an seo a bheir roghainn nas fharsainge don fheadhainn a tha airson ionnsachadh airson obair mar thidsear.

"Tha mi gu snraichte toilichte gu bheil roghainn Gidhlig ann don fheadhainn a tha ag iarraidh a bhith nan oileanaich. Le bhith a cur na Gidhlig aig cridhe chothroman ionnsachaidh, tha ite cudromach aig an oilthigh a thaobh Gidhlig a chumail suas ann an semraichean clas air feadh Alba. Cho math ri bhith a leudachadh chothroman air treanadh thidsearan do dhaoine air feadh Alba a tuath, bu chir don iomairt seo cuideachaidh a thaobh nan dbhlain a th aig ghdarrasan ionadail dthchail a thaobh tidsearan a thrusadh.

Tha Shona Scott am measg nan oileanach a tha a frithealadh an t-seisean inntrigidh an t-seachdain seo. Mhnich i na h-adhbharan aice airson a chrsa a dhanamh: Bha mi am beachd tranadh mar thidsear bun-sgoile fad ine mhr, ach s ann ann an Obar Dheathain a bha an crsa as fhaisge. Leis gu bheil mi a fuireach ann am Bucaidh, agus mi nam pharant singilte, bha e doirbh dhomh siubhal. Mar sin s e rud math fhin a th ann gu bheil cothrom agam ionnsachadh ann an Eilginn. Tha mi gu math togarrach agus priseil a bhith sa chiad chlas agus tha e gu math brosnachail gu bheil an t-oilthigh airson tlant ionadail oileanachadh. S ann diofar pirtean den Ghidhealtachd agus na h-Eileanan a tha oileanaich eile san t-seisean, a gabhail a-steach An Gearasdan, Arcaibh agus Sealtainn. Tha e math a bhith a coinneachadh ri daoine ionadail agus coltas ann gum sinn ag obair cmhla san m ri teachd.

Thuirt an t-Oll Neil Simco, deadhan nan ealain, nan daonnachdan agus gnothachais aig an oilthigh: Tha mi air leth toilichte gum bi 20 oileanach a tiseachadh air an cuid ionnsachaidh airson PgDE bun-sgoile (tro mheadhan na Gidhlig agus na Beurla) an t-seachdain seo, an seo aig Oilthigh na Gidhealtachd agus nan Eilean. Ag obair leis na h-ghdarrasan ionadail a tha nan com-pirtichean againn, tha sinn a-nis ann an suidheachadh far as urrainn dhuinn cuir ri teagasg air feadh na sgre agus nas fhaide s. Tha mi a danamh fiughair ri bhith a togail air na chaidh a choilionadh mar-th gus rudeigin a tha snraichte dha-rribh a chur ri foghlam thidsearan ann an Alba.

Is i Comhairle Teagaisg Choitcheann na h-Alba a bharrantaich an crsa. Thuirt an Ceannard, Anthony Finn: Tha sinn air leth toilichte gu bheil feill mhr air a chrsa r seo, a chaidh bharrantachadh o chionn ghoirid. Bha sinn den bheachd fad ine mhr gum bu chir solarachadh a bhith ri fhaotainn don fheadhainn a bha ag iarraidh a bhith nan tidsearan anns an sgre ionadail aca fhin. Tha seo a-nis a tachairt air a Ghidhealtachd agus anns na h-Eileanan agus tha sinn a guidhe gach soirbheas air an oilthigh agus na h-oileanaich agus luchd-obrach aige airson an ama ri teachd.

Airson barrachd fiosrachaidh mun Dioplma For-cheum Proifeiseanta ann am Foghlam (bun-sgoile), tadhail air www.uhi.ac.uk/en/courses/pgde-primary-teaching no fn loidhne chrsaichean an oilthigh 0845 272 3600.

[Printer Friendly Version]