Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

HIE A' Cur Fàilte Air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig Ùr - HIE Welcomes Launch Of New National Gaelic Language Plan

3rd April 2018

HIE a' cur fàilte air Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr

Tha Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) a’ cur fàilte air am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr 2018-23 a chaidh fhoillseachadh aig Pàrlamaid na h-Alba an-dè (Diciadain 28 Màrt).

Share

Tha am Plana a’ sealltainn mar a thèid fàs a thoirt air a’ Ghàidhlig aig ìre nas luaithe ann an Alba.

’S e prìomh amas a’ Phlana, gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean. Tha na prìomh theachdaireachdan, amasan, raointean leasachaidh agus geallaidhean ùra a chithear sa Phlana uile a’ toirt taic don àrd-amas seo gum bi Gàidhlig air a cleachdadh barrachd. Am measg prìomh theachdaireachdan is amasan a’ Phlana tha:

Gum buin a’ Ghàidhlig do dh’Alba air fad

A’ cur deagh ìomhaigh air adhart airson na Gàidhlig

A’ toirt fàs air ionnsachadh na Gàidhlig; agus

A’ toirt fàs air cleachdadh na Gàidhlig

Thug Charlotte Wright, Àrd-oifigear HIE, iomradh air aon de na raointean leasachaidh cudromach sa Phlana - mar as urrainn fàs ann an cleachdadh na Gàidhlig cur ri eaconamaidh na h-Alba. Thuirt i: "A’ togail air an rannsachadh a rinn sinn ann an 2014, ‘Ar Stòras Gàidhlig’, tha sinn a’ cur ar làn-thaice ris na geallaidhean ùra seo gus leudachadh air na ceanglaichean eadar cànan is cultar agus fàs san eaconamaidh," thuirt i.

“Tha seo gu h-àraidh cudromach do choimhearsnachdan far a bheil Gàidhlig air a bruidhinn le cuid mhath den t-sluagh agus tha sinn ag obair còmhla riutha gus cothroman a chruthachadh airson daoine a thàladh is a ghleidheadh, gu h-àraidh daoine òga. Tha a’ Ghàidhlig a’ cur ris na cothroman obrach sna gnìomhachasan cruthachail, ann am foghlam, sna roinnean turasachd is dualchais, agus ann an roinn a’ bhìdh is na dibhe.

“Tha cothroman nach beag a’ nochdadh air sàillibh mar as urrainn don chànan cur ri fàs ann an eaconamaidh na sgìre. Tha sinn ag aithneachadh mar as urrainn don Ghàidhlig cur ri sgilean dhaoine, na sgilean obrach aca agus mar as urrainn don chànan daoine a mhisneachadh gu bhith ri barrachd obrach tionnsgalach agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur taic ri adhartachadh na Gàidhlig ann an Alba.”

Thuirt Iain Swinney, an Leas Phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam is Sgilean, agus e a’ cur fàilte air a’ Phlana: “Tha e a’ toirt toileachas mòr dhomh am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr seo fhoillseachadh a tha a’ sealltainn mar a tha a’ Ghàidhlig a’ cur ri iomadh pàirt de bheatha muinntir na h-Alba ann an dòighean sònraichte agus cudromach. Tha e riatanach gum bi prìomh amasan aontaichte againn a tha soilleir agus gun cùm sinn oirnn ag obair còmhla gus àrdachadh a thoirt air an àireamh dhaoine a tha a’ bruidhinn, ag ionnsachadh agus a’ cleachdadh a’ chànain. Bu mhath leam moladh a dhèanamh air an obair a rinn Bòrd na Gàidhlig le bhith ag ullachadh a’ Phlana seo agus tha mi a’ coimhead air adhart, thairis air an ath chòig bliadhna, ri bhith a’ faicinn mar a thèid na cothroman a ghabhail a tha air an comharrachadh sa Phlana airson co-obrachaidh, airson adhartas a dhèanamh agus airson iomairtean lèirsinneach a chur an sàs.”

Ann a bhith ullachadh a’ Phlana còig-bliadhna seo, chaidh beachdan a shireadh bho dhaoine, coimhearsnachdan, buidhnean Gàidhlig, buidhnean saor-thoileach, agus ùghdarrasan poblach mar phàirt de cho-chomhairleachadh farsaing a chaidh a chumail. Seo an treas Plana Nàiseanta aig Bòrd na Gàidhlig – a’ bhuidheann phoblach ris a bheil e an urra a’ Ghàidhlig a chur air adhart agus piseach a thoirt air cor a’ chànain ann an Alba.

Thuirt Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Ailean Dòmhnallach: “Leis a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2018-2023 thathar ag amas air Gàidhlig a thoirt air adhart air feadh Alba. Tha e gu math freagarrach, agus sinn a’ comharrachadh Bliadhna na h-Òigridh an-dràsta, gu bheil tòrr de na prìomh amasan is geallaidhean ag amas air àrdachadh a thoirt air an àireamh de dhaoine òga a tha ag ionnsachadh is a’ cleachdadh na Gàidhlig.”

“Bidh Bòrd na Gàidhlig, le taic bho Riaghaltas na h-Alba agus bho luchd-poilitigs bho gach pàrtaidh, ag obair còmhla ri luchd-compàirt is coimhearsnachdan air an dùthaich agus sna bailtean gus an cànan a chur air adhart air feadh Alba. Thèid gach cothrom a ghabhail far an urrainn don Ghàidhlig cur ri fàs ann an eaconamaidh na h-Alba tro ghnothachas, foghlam, foillseachadh, na h-ealain, litreachas, dràma, na meadhanan agus ceòl. Nì sin cinnteach gun tig a’ Ghàidhlig am feabhas sna bliadhnaichean a tha romhainn.”

Am measg nam prìomh raointean leasachaidh a bhios ann thairis air an ath chòig bliadhna tha:

Iomairtean a bhios a’ brosnachadh dhaoine òga gu bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig

Bidh a’ Ghàidhlig a’ cur barrachd luach ri eaconamaidh na h-Alba air feadh dhiofar roinnean

Thèid leudachadh a thoirt air an iarrtas a th’ ann airson foghlam Gàidhlig agus air na th’ ann de chothroman air foghlam Gàidhlig

Thèid adhartas a dhèanamh le bhith a’ trusadh, a’ gleidheadh, a’ trèanadh agus a’

solarachadh luchd-obrach airson Foghlam tron Ghàidhlig

Gàidhlig san teaghlach

Thèid Planaichean Gàidhlig a dhealbh is a chur an gnìomh le buidhnean poblach; agus

A’ dèanamh follaiseach luach sòisealta, eaconamach is cultarach na Gàidhlig

Am measg nam buidhnean a chuir fàilte air a’ Phlana bha Comhairle nan Eilean Siar.

http://www.gaidhlig.scot/bord/the-national-gaelic-language-plan/

Highlands and Islands Enterprise (HIE) welcomes the launch of the new National Gaelic Language Plan 2018-2023 which sets out the framework for the faster growth of the language across Scotland.

The Plan was launched yesterday (Wednesday 28th March) at the Scottish Parliament.

The central purpose of the Plan is to encourage and enable more people to use Gaelic more often and in a wider range of situations. The key messages, aims, priorities and new commitments contained in the Plan all contribute to achieving this increased use of Gaelic. Principal amongst these are the following:

Gaelic belongs to the whole of Scotland

Promoting a positive image of Gaelic

Increasing the learning of Gaelic; and

Increasing the use of Gaelic

Welcoming the Plan, Charlotte Wright, Chief Executive of HIE pointed to one of its key themes - the contribution increasing the use of Gaelic can make to the economy of Scotland.

She said: "Following on from the research we carried out in 2014, ‘Ar Stòras Gàidhlig', we fully support the new commitments to increase the links between the language and culture and economic growth."

"This is particularly important in communities where Gaelic is spoken by a significant number of people and we are working with them to create opportunities to attract and retain people, in particular young people. Employment in the creative industries, heritage, tourism and food and drink sectors, and in education are all are positively influenced by Gaelic.

"Considerable opportunities are arising from the language's potential contribution in helping to drive economic growth in the region.

"We recognise the potential Gaelic has to increase people's skills, their employability and the confidence to be entrepreneurial. We look forward to delivering our contribution to the growth of Gaelic in Scotland."

John Swinney, Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills said: "I am very pleased to launch this new National Gaelic Language Plan which reflects Gaelic's unique and important contribution to many areas of Scottish life. It is vital that we have clear agreed priorities and continue to work together to increase the numbers speaking, learning and using the language. I would like to commend Bòrd na Gàidhlig for the work they have done in completing this Plan and I look forward to the opportunities for innovation, co-operation and progress prioritised in the plan over the next five years."

The five-year plan is the result of a comprehensive consultation process with individuals, communities, Gaelic organisations, voluntary organisations, and public authorities. It is the third such plan to be produced by Bòrd na Gàidhlig - the public body with responsibility for the promotion and development of the Gaelic language in Scotland.

Allan MacDonald, Chair of Bòrd na Gàidhlig, said: "The National Gaelic Language Plan 2018-2023 is a plan for the development of Gaelic throughout the whole of Scotland. Appropriately in the Year of Young People, many of the priorities and commitments in the Plan are focused on increasing the number of young people learning and using Gaelic.

“Bòrd na Gàidhlig, with support from the Scottish Government and across the political spectrum, will work closely with partners and communities in rural and urban Scotland to promote the language. The opportunities for Gaelic to contribute to Scotland's economic growth through business, education, publishing, arts, literature, drama, media and music will be pursued and will ensure a positive long-term future for Gaelic."

Amongst the priority areas for the next five years are:

Initiatives targeting the use of Gaelic by young people

Increasing the contribution Gaelic makes to the Scottish economy across different sectors

Increasing the demand and provision for Gaelic education

Developing Gaelic medium workforce recruitment, retention, training and supply

Gaelic in the family

Gaelic Language Plans developed and implemented by public bodies; and

Promotion of the social, economic and cultural value of Gaelic

http://www.gaidhlig.scot/bord/the-national-gaelic-language-plan/

 

Related Businesses

 

Related Articles

Impact30 Initiative To Inspire Business Leaders Of The Future
A dynamic new programme for young entrepreneurs has been launched by Highlands and Islands Enterprise (HIE) to discover and support the business leaders of the future.   IMPACT30 has been designed to uncover a new generation of ambitious talent, offering bespoke support from industry experts to help drive the growth of their businesses.  
The Data Lab Secures Scottish Government FundingThumbnail for article : The Data Lab Secures Scottish Government Funding
Scotland's data innovation centre, The Data Lab, has secured up to £13.5 million in new Scottish Government funding.   The announcement on Thursday 20th September 2018 follows its success during its first phase of activity, in which it established Scotland as an international data science hub.  
HIE reports on 2017-18 results
IE has announced performance figures for its work in 2017/18.  The figures are included in the agency's annual accounts laid before the Scottish Parliament.  
Practical Steps To A Cyber Strong Business - Highlands And Islands Tour Launched
Businesses and social enterprises across the Highlands and Islands which want to head-off cyber attacks in their online work are being offered jargon-free, expert advice.   The Cyber Strong Business programme, introduced by Highlands and Islands Enterprise (HIE) last year, is back with a second series of workshops, one-to-one consultations, and a Cyber Cafe in venues across the region.  
Caithness And North Sutherland Regeneration Partnership - Update
Week commencing 27 August 2018 UKVL Sutherland: Today (Friday) marks Roy Kirk's last day as Area Manager for HIE in Caithness and Sutherland, as he will move next week to become full-time director for the Sutherland Spaceport project.  Following Roy's move I have been offered (and have accepted) the role of acting Area Manager for Caithness and Sutherland, which in the short term I will take forward in addition to my CNSRP work.  
HIE Leadership Changes In The North As Spaceport Plans Get UnderwayThumbnail for article : HIE Leadership Changes In The North As Spaceport Plans Get Underway
Highlands and Islands Enterprise (HIE) has made leadership changes in Caithness and Sutherland, following the recent announcement of plans to create a spaceport near Tongue.   Roy Kirk has moved from his role as area manager to become project director for the new spaceport, where he will lead HIE's plans to develop the new satellite launch facility.  
Caithness And North Sutherland Regeneration Partnership - Update
Weeks commencing 30th July and 6th August 2018.   Sutherland Spaceport: Greg Clark MP, the UK Government's Secretary of State for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) was in the north this week to visit the site of the proposed Spaceport in North Sutherland.  
Report Recommends A ‘whole System Response' To Rural Bank Closures
A study into the importance of local banking services in rural areas has recommended a ‘whole system response' to meeting the banking needs of communities and businesses.   Share The study was commissioned by Highlands and Islands Enterprise (HIE) amid a growing trend of rural bank branch closures.  
Pathfinder Accelerator Taster Session - Thurso
Are you running a technology, engineering, IT or life sciences business that's looking to grow? Or do you have an exciting idea to explore? Our Pathfinder Accelerator programme puts you in a stimulating and challenging environment to help you develop and test your ideas for commercial viability.   Join us for our taster session in Caithness where you can meet our expert coaches, find out more about the programme and discover how Pathfinder can fast track your business idea or launch your product.  
Global firm launches search for 100 new jobs for the region in Caithness and SutherlandThumbnail for article : Global firm launches search for 100 new jobs for the region in Caithness and Sutherland
Up to 100 new homeworking jobs are set to be created in the Highlands and Islands.   The jobs will be for people with excellent customer care skills looking for the flexibility of working from home.  

[Printer Friendly Version]