Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

Inverness Church Set To Be Transformed Into A Gaelic Language And Cultural Centre - Eaglais ann an Inbhir Nis ri a cruth-atharrachadh mar ionad cànain is cultair don Ghàidhlig

11th November 2023

Photograph of Inverness Church Set To Be Transformed Into A Gaelic Language And Cultural Centre - Eaglais ann an Inbhir Nis ri a cruth-atharrachadh mar ionad cànain is cultair don Ghàidhlig

HIE awarded Cultarlann Inbhir Nis £176,800 towards the cost of purchasing the Academy Street building. The charity has reached an agreement in principle with the Church of Scotland to buy it.

The category B listed church has a long association with Gaelic since it was constructed in 1798 and it was later extended in the 19th century.

With the Gaelic language at its core, Cultarlann's ambition is that the centre will be used as a gathering place to showcase, celebrate and strengthen Gaelic and its culture. It will have a space where everyone with an interest in the language and its culture either from the local community or further away can come together to learn, to meet with friends and to take part in a wide range of activities.

Plans include a culture-themed cafe with Gaelic-speaking staff and a shop selling Gaelic merchandise. There will also be an exhibition promoting the language, meeting rooms for learning and cultural activities and a venue for ceilidhs, concerts and other events.

Chair of Cultarlann, Maggie Mulholland, said that the news of the recent purchase was incredible for Gaelic language and culture in Inverness.

She said: "We are extremely grateful to the 600 individuals who contributed to our crowdfunder campaigns as well as the hundreds of others who contributed in various ways to all our activities and fundraising campaign. We are privileged to have been given the opportunity by the Church of Scotland and the East Church congregation to become custodians of this beautiful and historic building for the benefit of future generations."

"We are delighted with the funding from HIE. Their support clearly demonstrates the valuable social and economic contribution that Gaelic language and culture makes to Inverness and the Highlands."

The project is also being supported by Bòrd na Gàidhlig, Inverness Common Good Fund, the Architectural Heritage Fund and Enterprise Scotland.

James Turner, head of strengthening communities at HIE's Inner Moray Firth team, said: "Gaelic is an important part of cultural, economic and social life in the Highlands and Islands so this is great news for Gaelic speakers and learners in Inverness as well as for visitors to the city.

“The Gaelic cultural centre will provide a space where Gaelic speakers and learners of all ages can meet, enjoy, celebrate and showcase every aspect of the language and culture, offering an authentic experience. We're really pleased to support this project and we look forward to working with Cultarlann as it develops it."

Eaglais ann an Inbhir Nis ri a cruth-atharrachadh mar ionad cànain is cultair don Ghàidhlig

Tha Eaglais eachdraidheil an Ear ann an Inbhir Nis, a tha gu bhith air a gabhail thairis le carthannas gus a cruth-atharrachadh gu prìomh ionad do chultar na Gàidhlig, a’ faotainn taic bho Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE).

Bhuilich HIE £176,800 air Cultarlann Inbhir Nis a dh’ionnsaigh a’ chosgais an lùib an togalaich a cheannach. Tha an carthannas air a thighinn gu aonta ann am prionnsapal le Eaglais na h-Alba airson an togalach air Sràid Acadamaidh a cheannach.

Tha co-cheangal fada air a bhith aig an eaglais, a tha air a liostadh aig ìre B, le Gàidhlig on a chaidh a togail ann an 1798 agus a chaidh a leudachadh nas fhaide air adhart anns an 19mh linn.

Le cànan na Gàidhlig aig a theis meadhain, is e àrd-amas a’ Chultarlainn gum bi an t-ionad air a chleachdadh mar àite cruinneachaidh airson cànan is cultar na Gàidhlig a mhòr-thaisbeanadh, a chomharrachadh agus a neartachadh. Bidh farsaingeachd ann far am faod gach neach le ùidh sa chànan agus sa chultar, bhon choimhearsnachd ionadail no nas fhaide air falbh, a thighinn còmhla a dh’ionnsachadh, a choinneachadh ri caraidean agus com-pàirt a ghabhail ann an raon farsaing de ghnìomhachdan.

Tha na planaichean air a shon a’ gabhail a-steach cafaidh le cuspair cultarach, còmhla ri luchd-obrach le Gàidhlig agus bùth a’ reic bathar Gàidhlig. Bidh taisbeanadh an làthair cuideachd ag adhartachadh a’ chànain, seòmraichean airson gnìomhachdan ionnsachaidh is cultarach agus ionad-cruinneachaidh far am bi cèilidhean, cuirmean-ciùil agus tachartasan eile.

Thuirt Magaidh Mulholland, Cathraiche a’ Chultarlainn, gun robh an deagh naidheachd mun cheannach an t-seachdain-sa dìreach do-chreidsinneach a thaobh cànan is cultar na Gàidhlig ann an Inbhir Nis.

Thuirt i: “Tha sinn gu mòr an comain nan 600 neach fa leth a chuir ri ar n-iomairtean sluagh-mhaoin a thuilleadh air na ceudan eile a chuir ri ar gnìomhachdan uile ann an diofar dhòighean. Tha sinn dha-rìribh sochaireach an cothrom fhaotainn bho Eaglais na h-Alba agus bho choitheanal na h-Eaglaise an Ear, a bhith nar luchd-gleidhidh air an togalach àlainn agus eachdraidheil seo gu buannachd nan ginealaichean ri teachd.

“Tha sinn air leth toilichte leis a’ mhaoineachadh bho HIE. Tha an cuid taic gu soilleir a’ taisbeanadh an tabhartais luachmhoir shòisealta is eaconamach a tha a’ Ghàidhlig agus a cultar a’ cur ri Inbhir Nis agus ris a’ Ghàidhealtachd.”

Tha am pròiseact a’ faotainn taic cuideachd bho Bhòrd na Gàidhlig, Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis, Maoin Dualchais Ailtireachd agus Iomairt na h-Alba.

Thuirt Seumas Mac an Tuairneir, ceannard sgioba neartachaidh choimhearsnachdan aig Linne Mhoireibh A-staigh HIE: “Tha a’ Ghàidhlig na pàirt chudromach den bheatha chultarach, eaconamach is sòisealta anns a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan, agus mar sin tha seo na fhìor dheagh naidheachd do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an Inbhir Nis a thuilleadh air luchd-tadhail don bhaile-mhòr againn.

“Bheir an t-ionad cultarach Gàidhlig seo cothrom air àite far am faod luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig de gach aois coinneachadh agus tlachd a ghabhail às, agus gach taobh den chànan ’s a cultar a chomharrachadh is a thaisbeanadh, a’ tabhann fèin-eòlas ùghdarrail dhaibh. Tha sinn fìor thoilichte taic a chur ris a’ phròiseact seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair leis a’ Chultarlann mar a bhios e ga leasachadh.”

Notes
The final service at Inverness East Church of Scotland took place at
11am on Sunday 5th March 2023.

 

Related Businesses

 

Related Articles

Tea Company Set To Cut Carbon And Increase ProductionThumbnail for article : Tea Company Set To Cut Carbon And Increase Production
The West Highland Tea Company is improving the energy efficiency and footprint of its newly leased premises in Mallaig.   A manufacturing company in Lochaber has embarked on a £113,300 project to reduce its carbon footprint while increasing production and creating jobs.  
Modern Apprenticeship Programme
The programme enables people to work, earn and learn as a paid employee over a period of 18 months.  While gaining valuable work experience the recruits are supported to achieve an industry recognised qualification.  
10/11/2023
‘Siuthad! Tachartas Dhreuchdan Gàidhlig A' Tilleadh Gu Eden Court - ‘siuthad!' (go On!) Gaelic Careers Event Returns To Eden CourThumbnail for article : ‘Siuthad! Tachartas Dhreuchdan Gàidhlig A' Tilleadh Gu Eden Court - ‘siuthad!' (go On!) Gaelic Careers Event Returns To Eden Cour
Thàinig luchd-labhairt òg na Gàidhlig bho àrd-sgoiltean air feadh sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd còmhla ri Leasachadh Sgilean na h-Alba (SDS) agus Comhairle na Gàidhealtachd air Diardaoin 9 Samhain san Eden Court ann an Inbhir Nis, airson a' chiad Siuthad! aghaidh ri aghaidh bho 2019.  Tha an tachartas eagraichte le Comhairle na Gàidhealtachd agus SDS le maoineachadh a' tighinn bho Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) agus Bòrd na Gàidhlig.  
Island Brewery Set To Expand And Create JobsThumbnail for article : Island Brewery Set To Expand And Create Jobs
A £280,000 project is under way on the west coast island of Islay to upgrade the island's only brewery.   Islay Ales Co Ltd has secured up to £54,000 investment from Highlands and Islands Enterprise (HIE) towards the project, which will create the equivalent of 2.5 full time jobs and help retain an existing post.  
Global Appeal Of Highlands And Islands ContinuesThumbnail for article : Global Appeal Of Highlands And Islands Continues
The current financial year is shaping up to be a good one for inward investment to the Highlands and Islands.   Vicky Grant is HIE's head of international trade and investment.  
Unlocking Growth - SME Debt Finance RoadshowThumbnail for article : Unlocking Growth - SME Debt Finance Roadshow
At a time when the debt market is transforming, the British Business Bank is bringing a debt finance roadshow to the Highlands and Moray.   In partnership with the Federation of Small Businesses (FSB), Highlands and Islands Enterprise and the Highland Council, the roadshow is a hands-on event tailored for SMEs looking to secure debt financing.  
Norn Secures HIE Funding To Capture Offshore Wind OpportunitiesThumbnail for article : Norn Secures HIE Funding To Capture Offshore Wind Opportunities
A Shetland-based engineering alliance has been awarded £105,000 from Highland and Islands Enterprise (HIE) to accelerate plans to deliver major floating offshore wind contracts and large-scale energy projects.   Norn combines the expertise of four leading engineering firms - Malakoff, Ocean Kinetics, LEF and Voar Energy, all based on the islands.  
26 Businesses To Fast Track With Pathfinder ProgrammeThumbnail for article : 26 Businesses To Fast Track With Pathfinder Programme
Twenty six entrepreneurs from the Highland and Islands have started the final edition of a four month programme aimed at putting them on the fast track to success.   Pathfinder Accelerator is led by Highlands and Islands Enterprise (HIE).  
Young Entrepreneurs Welcomed Onto Business Support ProgrammeThumbnail for article : Young Entrepreneurs Welcomed Onto Business Support Programme
IMPACT30 is led by Highlands and Islands Enterprise (HIE) and delivered by business skills training consultancy, Skillfluence.   The fully funded business growth programme for people aged 35 and under who are in key decision-making roles, offers bespoke support from industry specialists.  
Despite Financial Issues Confidence Has Improved For Rural Businesses According To HIE ReportThumbnail for article : Despite Financial Issues Confidence Has Improved For Rural Businesses According To HIE Report
There's been further improvement in the confidence businesses in the Highlands and Islands have in Scotland's economic outlook and on the performance of individual enterprises.  However, concerns over finances remain prominent.