Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

‘Siuthad! Tachartas Dhreuchdan Gàidhlig A' Tilleadh Gu Eden Court - ‘siuthad!' (go On!) Gaelic Careers Event Returns To Eden Cour

10th November 2023

Photograph of ‘Siuthad! Tachartas Dhreuchdan Gàidhlig A' Tilleadh Gu Eden Court - ‘siuthad!' (go On!) Gaelic Careers Event Returns To Eden Cour

Thàinig luchd-labhairt òg na Gàidhlig bho àrd-sgoiltean air feadh sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd còmhla ri Leasachadh Sgilean na h-Alba (SDS) agus Comhairle na Gàidhealtachd air Diardaoin 9 Samhain san Eden Court ann an Inbhir Nis, airson a' chiad Siuthad! aghaidh ri aghaidh bho 2019. Tha an tachartas eagraichte le Comhairle na Gàidhealtachd agus SDS le maoineachadh a' tighinn bho Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) agus Bòrd na Gàidhlig.

B' e amas an tachartais tro Mheadhan na Gàidhlig, fiosrachadh mu dhreuchdan Gàidhlig a thoirt gu aire agus cothroman Gàidhlig fhollaiseachadh ann an roinnean far a bheil sgilean Gàidhlig nam buannachd. Bha an tachartas cuimsichte air luchd-labhairt fileanta ann an Gàidhlig ann an ÀS1 gu ÀS3, a' ceadachadh do na sgoilearan barrachd chothroman foghlaim àrd-ìre is ìre adhartach a rannsachadh far am faodadh cleachdadh air an sgilean Gàidhlig a bhith aig teis-meadhan an cuid soirbheachaidh.

Chaidh an tachartas fhosgladh le Lana Pheutan, neach-labhairt Gàidhlig às an Eilean Sgitheanach, a tha glè aithnichte ann an roinn nan gnìomhachasan cruthachail, agus thug i iomradh air a slighe dhreuchdail a' cleachdadh na Gàidhlig.

Anns an tachartas bha raon margaideachd / taisbeanaidh air a dhèanamh suas de dh'àireamh de thaisbeanairean a’ gàbhail a-steach Bòrd na Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann, Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, Coimisean na Croitearachd, Àrainneachd Eachdraidheil Alba, agus Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (UHI).

Ghabh sgoilearan com-pàirt ann am bùithtean-obrach eadar-obrachail agus chuala iad bho riochdairean roinnean, a’ gabhail a-steach nan gnìomhachasan cruthachail, foghlam agus na meadhanan didseatach, mu an obair a tha iad a’ dèanamh agus na slighean a lean iad nan dreuchdan fa leth.

Fhuair na bùithtean-obrach aoigheachd bhon BhBC, Fèisean nan Gàidheal agus an Acadamaidh Iomairt Shòisealta. Labhair cuid de na Tosgairean Òga Gàidhlig ris na sgoilearan mu an obair agus mar a tha leantainn slighe dhreuchdail Gàidhlig air cothrom a thoirt dhaibh coimhead air adhart ri beatha choileanta san àm ri teachd.

Thuirt Derek MacCoinnich, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig SDS:

"Tha tachartasan mar seo cudromach airson follaiseachadh a dhèanamh air cothroman a tha fosgailte do sgoilearan tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha iad cuideachd a’ taisbeanadh an raoin fharsaing de chothroman obrach a tha fosgailte dhaibh air am bu chòir dhaibh beachdachadh san àm ri teachd."

Thuirt Calum Rothach, Cathraiche Comataidh Ghàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd:

"Tha e anabarrach math a bhith a’ faicinn an tachartais a’ tilleadh le com-pàirteachas làidir ag obrachadh eadar Comhairle na Gàidhealtachd agus Leasachadh Sgilean na h-Alba. Tha cothrom air teisteanas fhaotainn agus Gàidhlig a chleachdadh san t-saoghal obrach na bhuannachd mhòr. Tha buaidh dhearbhach aige taobh a-staigh chothroman cosnaidh de bheil mòran eisimpleirean, a’ gabhail a-steach an riaghaltas ionadail, an roinn phoblach fharsaing agus an NHS, na gnìomhachasan cruthachail, obraichean ùra, an roinn àrainneachdail, agus na meadhanan sòisealta.

"B’ e cothrom fìor mhath a bha seo do dhaoine òga le Gàidhlig à sgoiltean air feadh na Gàidhealtachd, conaltradh le com-pàirtichean agus sgrùdadh is rannsachadh a dhèanamh air barrachd chothroman an lùib dhreuchdan co-cheangailte ri Gàidhlig. Tha fios agam gun do lorg na sgoilearan an tachartas glè fhiosrachail agus tarraingeach."

Thuirt Catriona Nic a' Phì, Tidsear Gàidhlig aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis:

"Bha na sgoilearan againne gu mòr a’coimhead air adhart ris an tachartas seo a fhrithealadh. Tha cruaidh fheum air luchd-labhairt na Gàidhlig ann an saoghal na h-obrach agus ’s e deagh chothrom a bha an seo dhan òigridh a bhith a’ faicinn far am biodh feum air an cuid sgilean agus cuideachd gus iad fhèin a bhrosnachadh gu bhith a’ beachdachadh air na dh’fhaodadh iad dèanamh an dèidh dhaibh an sgoil fhàgail. Tha deagh mheasgachadh de dhreuchdan gu bhith air an sanasachd agus bidh cothrom aig na sgoilearan ceistean fhaighneachd mun deidhinn. Bidh e cuideachd na thlachd dhan na sgoilearan coinneachadh ri Gàidheil òga à sgoiltean eile. Abair cothrom anns gach dòigh!"

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios gu derek.mackenzie@sds.co.uk no Margaret.Mulholland@highland.gov.uk

Deireadh

‘Siuthad!’ (Go On!) Gaelic careers event returns to Eden Court

Young Gaelic speakers from secondary schools across the Highland Council area joined Skills Development Scotland (SDS) and Highland Council on Thursday 9 November at Eden Court in Inverness for the first face-to-face Siuthad! Gaelic careers event since 2019. The event is organised by Highland Council and SDS with funding also provided by Highlands and Islands Enterprise (HIE) and Bord na Gàidhlig.

The aim of this Gaelic Medium event was to highlight information on Gaelic careers and showcase Gaelic opportunities in sectors where having these language skills is an advantage. The event was aimed at fluent speakers of Gaelic in S1 to S3 and allowed the pupils to explore further and higher education opportunities where using their Gaelic skills could be key to their success.

The event was opened by Lana Beaton, a Gaelic speaker from Skye, who is well known in the creative industries sector, and spoke about her career journey using Gaelic .

The event incorporated a marketplace/exhibitor area made up of a number of exhibitors including Bord na Gàidhlig, the University of Edinburgh, Highlands and Islands Enterprise, Crofting Commission, Historic Environment Scotland, and the University of the Highlands and Islands (UHI).

Pupils participated in interactive workshops and heard from representatives from sectors including the creative industries, education, and digital media about the work they do and the pathways they followed in their respective careers.

Workshops were hosted by the BBC, Feisean nan Gaidheal, and Social Enterprise Academy. Some Gaelic Young Ambassadors also spoke to pupils about their work and how following a Gaelic career path has provided them with a fulfilling future to look forward to.

SDS Gaelic Development Officer, Derek Mackenzie, said, "Events like this are important to highlight opportunities that are open to Gaelic Medium pupils. They also show the wide range of vocations that are open to them that they should consider for the future".

Chairperson of Highland Council Gaelic Committee Councillor, Calum Munro, said, "It’s great to see the event return with positive partnership working between the Highland Council and Skills Development Scotland. The opportunity to have a qualification and use Gaelic within the world of work is of a huge advantage. It has a positive influence within career opportunities of which there are examples including local government, the wider public sector including the NHS, the creative industries, new start-ups, the environmental sector, and social media.

"This was a great opportunity for Gaelic-speaking young people from schools across the Highlands to engage with participants and to explore and research further the opportunities for Gaelic-related careers. I know that pupils found the event very informative and engaging".

Gaelic Teacher at Inverness Royal Academy Catriona Macphee,said, "Our pupils were very much looking forward to attending this event. Gaelic speakers are very much needed in the workforce and this will be an excellent opportunity for the young people to see where their skills may be needed as well as encouraging them to think about their future career pathways. They got a glimpse of a wide variety of professions and options as well as getting a valuable opportunity to ask any questions they may have. It is also a golden opportunity for the pupils to meet young Gaels from other schools and areas. A great event in every way!

 

Related Businesses

 

Related Articles

Yesterday
Highland Council Working Hard To Source New Avenues Of Funding To Help Families Experiencing Fuel PovertyThumbnail for article : Highland Council Working Hard To Source New Avenues Of Funding To Help Families Experiencing Fuel Poverty
Highland Council continues to explore external funding opportunities to help families in the region who experience disproportionately higher levels of fuel poverty than the rest of Scotland.   External funding is targeted at households classed as fuel and extreme fuel poor and is available Highland-wide.  
Yesterday
£1m Of Funding To Empower Highland Communities From UK GovernmentThumbnail for article : £1m Of Funding To Empower Highland Communities From UK Government
The Highland Council is inviting applications from groups and organisations to the ‘Communities and Place' strand of the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF).   £1 million of funding is available for capital and revenue projects, that will empower communities to build on their own strengths, support local needs, and deliver on the fund's main objective of ‘building pride in place and increasing life chances'.  
Yesterday
Highland Community, Sports, And Leisure Facility Strategy
A strategy which proposes a two-stage approach towards the development of vibrant community hubs in partnership with High Life Highland and sportscotland was agreed at the Council's Education Committee.   The report set out the principles for investment over the long-term and the next steps to develop individual plans for each of the Council's 29 associated school group (ASG) areas.  
Yesterday
Council Seeks Tenants Views On Rent For 2024/25Thumbnail for article : Council Seeks Tenants Views On Rent For 2024/25
The Highland Council are inviting all tenants to have their say on the rent levels for the year ahead.  We encourage everyone that lives in a council house to take this chance to have their say, the results of this will have a direct impact on the services we are able to deliver next year and in the future.  
4/12/2023
Suppliers Invited To Inaugural Highland Registrars' Wedding Fair
Suppliers working in the wedding market are being invited by Highland Registrars to a newly established Wedding Fair.   The Highland Wedding Fair will take place on Sunday 4 February 2024 with public access from 11.00am - 3.00pm (suppliers will have access from 8:30am).  
4/12/2023
Has Interest In Community Councils Collapsed - Timetable For Community Council Elections Confirmed
The Highland Council has announced the timetable to make a final attempt to reform the 30 Community Council elections that failed to form in September 2023.   Community Councils are voluntary organisations that express the views and concerns of local people within their area across a wide range of issues from new buildings and roads to local services and facilities.  
2/12/2023
Trainees Thrive At Wick And Other Places In Highland With Paid Work ExperienceThumbnail for article : Trainees Thrive At Wick And Other Places In Highland With Paid Work Experience
For the first time, The Highland Council's Employability Service is offering Paid Third Sector Placements to unemployed Highland residents.  Funded by the Scottish Government through the No One Left Behind policy, this initiative proposes 6-month paid work experience placements hosted by charities and non-for-profit organisations.  
2/12/2023
Peanuts To Cover The Highland Council's Playpark Strategy And Action Plan 2023-33Thumbnail for article : Peanuts To Cover The Highland Council's Playpark Strategy And Action Plan 2023-33
Highland Council's Playpark Strategy and Action Plan for 2023-2033 was agreed and adopted by members of the Communities and Place Committee on 29 November 2023.   Resource - The service has limited revenue budget for maintenance of £176,900 for all sites.  
2/12/2023
Vision For Inverness Castle Experience Takes A Step Closer To RealityThumbnail for article : Vision For Inverness Castle Experience Takes A Step Closer To Reality
It was announced on Friday 1 December 2023 that Workhaus Projects has been awarded the contract to carry out the interpretation for the interior of the Inverness Castle Experience.   Workhaus Projects will combine creativity, design, technology and craftsmanship to create a world-class visitor experience within the transformed castle building, bringing the vision of content designers Mather & Co to fruition.  
Tea Company Set To Cut Carbon And Increase ProductionThumbnail for article : Tea Company Set To Cut Carbon And Increase Production
The West Highland Tea Company is improving the energy efficiency and footprint of its newly leased premises in Mallaig.   A manufacturing company in Lochaber has embarked on a £113,300 project to reduce its carbon footprint while increasing production and creating jobs.