Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

More Tutors For Island Schools - Tuilleadh Oidichean Son Sgoiltean Eileanach

27th September 2021

Project to support economic recovery.

Freelance creative artists and musicians who have lost work due to the COVID-19 pandemic and Brexit will tutor primary school children across Scotland's island communities.

Up to 50 tutors will work with primary schools to lead cultural workshops on Scotland's indigenous languages and dialects, music, drama, dance and visual art.

Through a shadowing scheme, tutors will work with and support the development of assistant tutors to deliver the workshops as part of the primary school curriculum.

Gaelic arts body Fèisean nan Gàidheal will deliver the programme in Na h-Eileanan Siar, Orkney, Shetland, Argyll and Bute, Highland and North Ayrshire. The University of the Highlands and Islands will offer support to the tutors, leading to accreditation for their work.

Minister for Higher and Further Education, Youth Employment and Training Jamie Hepburn, said:"Many freelancers have experienced considerable financial hardship due to the COVID-19 pandemic. On top of this, we know many touring musicians will also face challenges due to the UK's exit from the EU for some time to come.

"This new programme will offer valuable re-training and employment opportunities for creative freelancers to work across all of our 93 inhabited Scottish islands.

"Not only will school children get to learn more of the rich cultural diversity across our island communities, this project will also help promote Gaelic, Shetlandic and Scots languages and local dialects distinctive to islands such as Orkney.

Arthur Cormack, Fèisean nan Gàidheal's CEO, said:"Fèisean nan Gàidheal is grateful for support from the Scottish Government in delivering this new programme which will help freelance creative practitioners recover from the economic effects of the pandemic.

"Training will be an important part of the programme with the aim of increasing the resilience of freelancers and better equipping them to work in school settings in the future.

“All primary schools across our islands have been presented with an exciting opportunity to enable local artists to work with one year group, delving into local culture integral to our island communities."

Pròiseact a' cur taic ri ath-shlànachadh eaconamaiceach.

Bidh luchd-ealain is luchd-ciùil saor-lannsa a chaill obair ri linn COVID-19 neo Brexit ag oideachadh chloinne bhun-sgoile air feadh choimhearsnachdan eileanach na h-Alba.

Obraichidh suas gu 50 oidiche le bun-sgoiltean gus leantainn bùithtean-obrach cultarail mu chànain is dualchainntean tùsanach na h-Alba, ceòl, dràma, dannsa is ealain-lèirsinneach.

Bheir oidichean taic do leasachadh iar-oidichean le bhith ag obair gu dlùth leotha gus an urrainn iad fhèin bùithtean-obrach a’ lìbhrigeadh mar phàirt den churraicealam bhun-sgoile.

Lìbhrighidh a’ bhuidheann ealain Fèisean nan Gàidheal am prògram anns na h-Eileanan Siar, Arcaibh, Sealtainn, Earra-Ghàidheal is Bòd, a’ Ghaidhealtachd agus Siorrachd Àir a Tuath. Bheir Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean taic do dh’oidichean is gheibh iad barantachadh son an cuid-obrach.

Thuirt am Ministear airson Foghlam Àrd-ìre agus Leantainneach, Trusadh is Trèanadh Òigridh, Jamie Hepburn:

“Tha an t-uamhas shaor-lannsairean air fior dhuilgheadasan ionmhasail fhulaing ri linn staing COVID-19. A thuilleadh air an seo, tha fios gum bi mòran dhùbhlain aig luchd-ciùil cuairteachaidh son ùine fhathast air sgàth na Rìoghachd Aonaichte a bhith a’ fàgail an EU.

“Bheir am prògram ùr seo cothroman ath-thrèanaidh is trusaidh luachmhor do shaor-lannsairean cruthachail gus obrachadh air feadh na 93 eileanan Albannach anns a bheil sluagh.

“Chan e a-mhàin gum faigh clann-sgoile cothrom barrachd ionnsachadh mu bheartas chultarail ar eileanan, brosnaichidh am pròiseact seo cuideachd Gàidhlig, Sealtainnis agus Albais is dualchainntean sònraichte eileanan leithid Arcaibh.

Thuirt ceannard Fèisean nan Gàidheal, Art MacCarmaig:

“Tha Fèisean nan Gàidheal taingeil do thaic Riaghaltas na h-Alba ann a bhith a’ lìbhrigeadh a’ phrògraim ùire seo a chuidicheas saor-lannsairean cruthachail tilleadh bho bhuaidh eaconamaiceach na stainge.

“Bidh trèanadh na phàirt chudromach den phrògram le amas saor-lannsairean buileach a dhìon is an ullachadh a bhith ag obair ann an suideachaidhean sgoile san àm ri teachd.

“Tha deagh chothrom aig a h-uile bun-sgoil anns na h-eileanan againn comas a thoirt do luchd-ealain ionadail obrachadh le aon bhuidheann bhliadhna, a’ dol an sàs ann an cultar ionadail deatamach ri ar coimhearsnachdan eileanach."

Comprehensive list of primary schools on Scottish islands that will be invited to engage in the Treòir | Voar | Virr programme. A National Transition Training Fund programme to aid recovery in education and support re-training and employment opportunities for creative freelancers through arts-based cultural workshops in primary schools that support delivery of our National Islands Plan commitments.

TREÒIR - VOAR - VIRR_Gaelic and English Medium Primary Schools and Departments on Islands
CnES (21) - 38 equivalent
Lewis

Sgoil a' Bhac/ Back

Bearnaraigh/Bernera

Breascleit/Breasclete

Lacasdail/Laxdale

Lìonel/Lionel

Pairc

Sgoil an Rubha/Point

Sgoil an Taobh Siar/SaTS

Sgoil nan Loch/Lochs

BS Shiaboist/Shawbost

BS Steòrnabhagh/Stornoway PS

BS Thunga/Tong

Uig/ Uig

Harris

Sgoil an t-Òib/Leverburgh

Sir E Scott/ Sir E Scott

Uist

Sgoil Uibhist a Tuath/ Sgoil Uibhist a Tuath

Sgoile Bhaile a Mhanaich/ Balivanich PS

BS Dhalabroig /Daliburgh

Sgoil an Iochdair/ Iochdar PS

Barra

Sgoil Bhàgh a' Chaisteil/Castlebay PS

Eoligarry

Notes:

Text in bold denotes = GME, classes need to be provided separately

113 schools offered opportunity

136 year groups equivalent when GME considered – and some larger town schools will have more than 1 class per year group

A' Ghàidhealtachd (17) – 22 equiv or 20 if Small Isles combine | Highland
Skye & Raasay

BS An Àth-Leathann, Broadford

BS Ghàidhlig Phort Rìgh

BS Shlèite, Sleat

BS Chille Mhoire/Kilmuir

Carbost PS

Dùn Bheagain/Dunvegan PS

Edinbane PS

Elgol, Broadford

Knockbreck, Waternish

Kyleakin

Macdiarmaid PS

Portree

Raasay

BS Stafain/Staffin

Small Isles*

Muck (5 pupils)

Eigg (6 pupils)

Rum (5 pupils)

Earra-Ghàideal is Bòid (22), 23 equivalent | Argyll & Bute
Coll

Arinagour PS

Ìle

Keills PS, Port Askaig

BS Bhogha Mhòr /Bowmore PS

Port Charlotte PS

Port Ellen PS

Muile

BS Bhuneasain /Bunessan PS

Dervaig PS

Lochdonhead PS

Ulva PS

BS an t-Sàilein /Salen PS (temporary residence)

Tobermory High (3-18)

Colonsay

Kilchattan PS

Easdale & Seil

Easdale PS

Bute

North Bute PS, Port Banatyne

Rothesay PS (Joint Campus)

St Andrew’s PS, Rothesay

Tiree

Tiree PS

Gigha

Gigha PS

Iona

Iona PS

Jura

Small Isles PS

Lismore

Lismore PS

An Arcaibh (17) | Orkney
Mainland

Dounby Community School, Dounby

Evie Community School, Evie

Firth Primary School, Finstown

Glaitness Primary School, Kirkwall*

Orphir Community School, Orphir

Papdale Primary School, Kirkwall

St Andrew’s Primary School, Toab

Stenness Community School, Stenness

Stromness Primary School, Stromness

Burray

Burray PS

Hoy

North Walls Community School, Lyness

South Ronaldsay

Hope Primary School, St Margaret's Hope

Eday

Eday PS

Papa Westray

Papa Westray Community School, Orkney

North Ronaldsay

North Ronaldsay Primary School

Shapinsay

Shapinsay Primary School, Orkney

Sanday

Sanday Community School

Stronsay

Stronsay Junior High School

Westray

Westray Junior High School

Rousay

Rousay Primary School, Rousay

Sealtainn (28) | Shetland

Mainland

Bell's Brae Primary School, Lerwick

Cunningsburgh Primary School, Cunningsburgh

Dunrossness Primary School, Dunrossness

Happyhansel Primary School, Walls

Lunnasting Primary School, Vidlin

Mossbank Primary School, Mossbank

Nesting Primary School, Skellister

Ollaberry Primary School, Ollaberry

Sandness Primary School, Sandness

Scalloway Primary School, Scalloway

Skeld Primary School, Skeld

Sound Primary School, Sound

Tingwall Primary School, Tingwall

Urafirth Primary School, Heylor

Whiteness Primary School, Whiteness

North Roe Primary School, North Roe

Aith Junior High School

Sandwick Junior High School

Brae High School

Yell

Burravoe Primary School, Yell

Cullivoe Primary School, Cullivoe

Mid Yell Junior High School

Unst

Baltasound Junior High School, Baltasound

Fetlar

Fetlar Primary School, Fetlar

Burra (connected to Mainland)

Hamnavoe Primary School, Hamnavoe

Fair Isle

Fair Isle Primary School, Fair Isle

Whalsay

Whalsay Primary School, Whalsay

Foula

Foula Primary School, Foula

Àir a Tuath (8) | North Ayrshire
Arran

Brodick PS, Isle of Arran

Corrie PS, Isle of Arran

Kilmory PS, Isle of Arran

Lamlash PS, Isle of Arran

Pirnmill PS, Brodick, Isle of Arran

Shiskine PS, Brodick, Isle of Arran

Whiting Bay PS, Brodick, Isle of Arran

Cumbrae

Cumbrae PS, Isle of Cumbrae